ශ්‍රද්ධාභී වන්දනා මෙවර පස්යාල වීරසුරිය කන්ද විහාරයේ සිට | දිනමිණ

ශ්‍රද්ධාභී වන්දනා මෙවර පස්යාල වීරසුරිය කන්ද විහාරයේ සිට

poya-ශ්‍රද්ධාභී වන්දනා

දුරුතු පුන්පෝහය දිනය වෙනුවෙන්, ශ්‍රද්ධාභී වන්දනා මෙවර පස්යාල වීරසුරිය කන්ද විහාරයේ සිට ගෙන එන ධර්ම සාකච්චාව

නව අදහස දක්වන්න