වෙඩි වැදුනු වෙලාවේදී තරංග හදිසියේ ගත්ත කෝල් එක... | දිනමිණ

වෙඩි වැදුනු වෙලාවේදී තරංග හදිසියේ ගත්ත කෝල් එක...

නව අදහස දක්වන්න