රැකියා නියෝජිතායතන 13ක කාර්යාංශ බලපත්‍ර අත්හිටුවයි | දිනමිණ

රැකියා නියෝජිතායතන 13ක කාර්යාංශ බලපත්‍ර අත්හිටුවයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 13ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ලබාදුන් බලපත්‍රය අවලංගු කර ඇත.
 
විදේශ රැකියා සඳහා තැනැත්තන් බඳවා ගැනීම හා යොමුකිරීම සඳහා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි බලපත්‍රයක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. එසේ බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේදී 1985 අංක 21 දරණ කාර්යාංශ පනත හා 1994 අංක 4 හා 2009 අංක 56 දරණ සංශෝධිත පනත් ප්‍රකාරව, විදේශ රැකියා සඳහා යොමුකළ තැනැත්තන්ගේ ගිවිසුම්ගත සේවා කාල සීමාව තුළදී ඔවුන් පිළිබඳව සොයාබැලීමත්, සේවා ස්ථානයේ යම් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් පැවතියේ නම් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා අවශ්‍ය සහනයන් සැලසීමත් සහ සේවා ගිවිසුමේ කොන්දේසි කඩනොවන පරිදි රැකියා අවස්ථා සලසා දීම එකී තැනැත්තන් විදේශ ගතකිරීමට මැදිහත් වූ රැකියා නියෝජිතායතනයේ වගකීම වේ.
 
සේවා ගිවිසුම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් රැකියා ලාභීන් වෙතින් කාර්යාංශය වෙත ලද පැමිණිලි අනුව, විසඳුම් ලබාදීම සඳහා ඉදිරිපත් නොවූ රැකියා නියෝජිතායතනයන්, කාර්යාංශය සමග ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුම් කඩ කිරීමක්ද සිදුකර ඇති බැවින් එයට අදාළව අවශ්‍ය නිතිමය ක්‍රියාමාර්ග කාර්යාංශය විසින් ගන්නා ලදී. එහිදී අධිකරණයෙන් වරදකරුවන්වීම හා අධිකරණය මගහැරීමටද අදාල ආයතනයන්හි හිමිකරුවන් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට ලබාදී තිබූ කාර්යාංශ බලපත්‍රය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කිරීමට කාර්යාංශය කටයුතු කර ඇත.

 

රැකියා නියෝජිතායතනය

බලපත්‍ර අංකය

1

M.W.Merchant Prince

2220

2

A.N.Lanka Enterprises

1581

3

Arabian overseas manpower services

1128

4

Al Amal company Ceylon (Pvt) Ltd

1085

5

Al Zahara

2217

6

Fainaz Associated (Pvt) Ltd

0803

7

Lakmal Travels

1273

8

Sathya Foreign Employment Agency

1033

9

Shehani Recruitment

1393

10

Sahara Enterprises

1956

11

Tara International (Pvt) Ltd

0777

12

Sanjana Manpower Exchange

1083

13

Dhacol Trade & services (Pvt) Ltd

1499

 

නව අදහස දක්වන්න