නේපාලයේ කුමාරිය | දිනමිණ

නේපාලයේ කුමාරිය

අදහස් 2ක් ඇත

jeewithaye satthya , hari duskarayi! aya eya danagena sitiya!

harima amaru kumariya kiyana nama janathawagen labaganna , !

නව අදහස දක්වන්න