ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් – නෙළුම් කුළුණ – ඇතුලු ආයතන කිහිපයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් – නෙළුම් කුළුණ – ඇතුලු ආයතන කිහිපයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට

ආයතන කිහිපයක් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතට එක්කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
 
අදාළ ආයතන වන්නේ කොළඹ නෙළුම් කුලුන, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, නෝර්ත් සී, ත්‍රිපෝෂ සමාගම, ජාතික ලුණු සමාගම, සිමෙන්ති සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඇතුළු ආයතන කිහිපයකි.
 

නව අදහස දක්වන්න