මන්ත්‍රී තලතාට අලුත් ධූරයක් | දිනමිණ

මන්ත්‍රී තලතාට අලුත් ධූරයක්

 
ළමුන්, කාන්තාවන් හා ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති ධූරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පත් කෙරිණි.
 
ඒ මහත්මියසභාපති ධූරයට පත්වූයේ ළමුන්, කාන්තාවන් හා ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව මාර්තු 22 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදී,  මංජුලා දිසානායක සහ  මුදිතා ප්‍රිශාන්ති යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙනි.
 
මෙම කාරක සභාවට කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතන කැඳවීමේ බලය හිමි බවටද මෙහිදි අනාවරණය විය.
 
මෙම රැස්වීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් වන රෝහිණි කුමාරි විජේරත්න,  මුදිතා ප්‍රිශාන්ති,  රාජිකා වික්‍රමසිංහ,  ඩී.වීරසිංහ, මංජුලා දිසානායක,  (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය,  ජගත් සමරවික්‍රම සහ  (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ යන මහත්ම මහත්මීහු සහභාගී වූහ.

නව අදහස දක්වන්න