ලේක්හවුස් ආදී කර්තෘ ඩී.ආර් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ 137 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය | දිනමිණ

ලේක්හවුස් ආදී කර්තෘ ඩී.ආර් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ 137 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය

Video: 

ලේක්හවුස් ආදී කර්තෘ ඩී.ආර් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ 137 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය මෙවර එය පෙබරවාරි 22 හා 23 දෙදිනේ අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරෙන් ලේක්හවුස් මන්දිරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත

නව අදහස දක්වන්න