මරණයෙන් ශතකයකට පසුු අමරණීය MJ | දිනමිණ

මරණයෙන් ශතකයකට පසුු අමරණීය MJ

අදහස් 2ක් ඇත

M J died 10 years ago. Not hundred years ago.Shathakaya is 100. Dasakaya is 10. Writer is ignorant.

M J died 10 years ago. Not hundred years ago.Shathakaya is 100. Dasakaya is 10. Writer is ignorant.

නව අදහස දක්වන්න